Statut

sikt baner

STATUT

 

STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNY KLUB TENISA W PŁOCKU

 

I. Postanowienia Ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Integracyjny Klub Tenisa w Płocku”, zwane dalej „Klubem”.
2. Klub jest STOWARZYSZENIEM, zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanych przede wszystkim dla niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rehabilitacji poprzez aktywność ruchową.
2.1 swoim zasięgiem obejmuje wszystkie osoby potrzebujące wsparcia, szczególnie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, a także osoby i ich rodziny poszkodowane w wypadkach .

§ 2.

1. Terenem działalności Klubu jest Rzeczpospolita Polska, siedzibą zaś jest miasto Płock.
2. Do realizacji celów statutowych Klub może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa

§ 3.
W zakresie działalności merytorycznej i gospodarki finansowej Klub podlega nadzorowi organowi rejestrującemu oraz zwierzchnim władzom sportowym.

§ 4.

1. Klub posiada osobowość prawną.
2. Klub używa pieczęci wskazującej jego nazwę i siedzibę.
3. Klub może stanowić odznaki organizacyjne.

§ 5.

1. Klub może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
2. W realizacji swoich działań statutowych Klub współpracuje z organami władzy i administracji, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, szkołami i innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą.

§ 6.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

II. Cele Klubu i sposoby ich realizacji.

§ 7.

Celami Klubu jest:
1. Rozwój i propagowanie tenisa jako formy rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem narządów ruchu.
3. Działanie na rzecz udziału osób niepełnosprawnych i sprawnych uprawiających tenis w zawodach sportowych, w kraju i zagranicą.
4. Szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych
5. Propagowanie i realizacja upowszechniania kultury fizycznej.
6. Propagowanie i rozwój wolontariatu

§ 8.

1. Cele swoje Klub realizuje odpłatnie poprzez:
- propagowanie i nauczanie tenisa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, zwłaszcza wśród osób niepełnosprawnych
- tworzenie warunków osobom niepełnosprawnym i sprawnym do rozwoju i przygotowania sportowego celem wzięcia udziału w zawodach sportowych w kraju i zagranicą,
- organizację turnusów rehabilitacyjnych, szkoleń, obozów sportowych
- promowanie idei ruchu tenisa,
- ustanawianie nagród i stypendiów,
- organizację imprez sportowo – rekreacyjnych,
- dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego
- działalność informacyjno – propagandową
2. Cele swoje Klub realizuje nieodpłatnie poprzez:
- rozwój i propagowanie tenisa jako formy rehabilitacji osób niepełnosprawnych
- aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem narządów ruchu
- działania na rzecz udziału osób niepełnosprawnych i sprawnych uprawiających tenis w zawodach sportowych, w kraju i zagranicą
- szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych
- propagowanie i realizacja upowszechniania kultury fizycznej
- propagowanie i rozwój wolontariatu
- współpracę z innymi organizacjami
- pozyskiwanie sponsorów, zapisów i darowizn na cele statutowe,
3. W ramach obowiązujących przepisów prawa Klub może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych
3.1. Przedmiotem działalności gospodarczej są:
- usługi reklamowe
- sprzedaż detaliczna artykułów sportowych
- sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych

§ 9.

1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej Członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudnić pracowników.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 10.

1. Członkowie Klubu dzielą się na:
1.1. zwyczajnych,
1.2. wspierających.
2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być:
2.1. osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych,
2.2. osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat,
2.3. małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych.
3. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być obywatele polscy i cudzoziemcy na podstawie złożonej deklaracji.
4. Członkiem wspierającym Klubu może być osoba fizyczna lub prawna nie zobowiązana do płacenia składek członkowskich, ale wspierająca jego działalność w formie materialnej lub wkładu pracy.
4.1. Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego.
4.2. Członek wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu
5. Członkowie zwyczajni z pełną zdolnością do czynności prawnych oraz członkowie zwyczajni w wieku 16 – 18 lat korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego, natomiast małoletni do 16 lat bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Klubu.
6. Członkowie Klubu mają prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków.
7. Członkowie zwyczajni Klubu zobowiązani są:
7.1. opłacać regularnie składki członkowskie,
7.2. aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Klubu
7.3. przestrzegać Statut, regulaminy i uchwały władz Klubu
7.4. dbać o dobre imię Klubu, przyczyniać się do wzrostu jego znaczenia
8. Utrata członkostwa następuje:
8.1. na podstawie dobrowolnego pisemnego wycofania złożonej deklaracji,
8.2. w wypadku śmierci członka Klubu,
8.3. na podstawie uchwały Zarządu Klubu:
8.3.1. w przypadku działalności sprzecznej ze Statutem lub uchwałami władz Klubu,
8.3.2. w przypadku nieusprawiedliwionego opłacania składek członkowskich przez dwa lata,
8.3.3. w przypadku pisemnego umotywowanego wniosku co najmniej 10 członków zwyczajnych Klubu,
8.4. w przypadku utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
9. Od uchwały Zarządu Klubu w sprawie nie przyjęcia w poczet członków Klubu lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 11.

1. O przyjęciu w poczet członków Klubu decyduje Zarząd w formie uchwały w terminie 30 dni od daty złożonej pisemnej deklaracji przez kandydata.
2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Klubu, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu – w terminie 30 dni – do najbliższego Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

IV. Struktura organizacyjna Władz Klubu.

§ 12.

1. Władzami Klubu są:
1.1. Walne Zebranie Członków Klubu,
1.2. Zarząd Klubu,
1.3. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest, co najmniej połowa liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 13.

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest, co 4 lata przez Zarząd Klubu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:
2.1. przez Zarząd na podstawie uchwały,
2.2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
2.3. na wniosek co najmniej 50 % członków Klubu.
3. Termin Walnego Zebrania Członków, Nadzwyczajnego Zebrania Członków, miejsce oraz porządek obrad powinien być podany do wiadomości członkom Klubu nie później niż na 14 dni przed datą Zebrania.
4. Walne Zebranie Członków decyduje o wszystkich podstawowych sprawach Klubu, a w szczególności:
4.1. uchwala zmiany w statucie Klubu
4.2. powołuje w drodze wyborów i odwołuje członków władz Klubu: Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
4.3. udziela absolutorium Zarządowi
4.4. rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu
4.5. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Klubu
4.6. podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Klubu po likwidacji

§ 14.

1. Zarząd Klubu składa się z 3 – 7 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
2. Zarząd kieruje działalnością Klubu i reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za wyniki finansowo – gospodarcze oraz prawidłowe działanie Klubu zgodnie z niniejszym Statutem oraz przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Zarząd w szczególności:
3.1. opracowuje i uchwala programy działalności Klubu wraz z preliminarzem wydatków na realizację celów statutowych i pokrycia kosztów funkcjonowania Klubu,
3.2. decyduje w sprawach prowadzenia przez Klub działalności gospodarczej,
3.3. ustala wysokość składki członkowskiej,
3.4. sprawuje bieżący zarząd majątkiem Klubu,
3.5. przyznaje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
3.6. przyjmuje i skreśla, nagradza i karze członków Klubu,
3.7. podejmuje uchwały i decyzje w innych sprawach nie zastrzeżonych w postanowieniach Statutu dla innych osób prawnych i fizycznych.
4. Zarząd może powoływać komisje i zespoły doradcze.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 15.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, w zasadzie raz na kwartał. Termin i miejsce oraz porządek dzienny ustala Prezes.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Zarząd.
3. W przypadku nieobecności Prezesa jego funkcję przejmuje Wiceprezes.
4. Zarząd pomiędzy Zebraniami pracuje według swojego regulaminu.

§ 16.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym Przewodniczącego. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Zarządu i pracownicy etatowi Klubu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.
3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie okresowych kontroli całokształtu działalności Klubu.
4. Komisja Rewizyjna:
4.1. składa na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności oraz ma wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi.
4.2. ma prawo wnioskować o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu
4.3. reprezentuje stowarzyszenie w sprawach umów pomiędzy Klubem, a członkiem Zarządu
4.4. ma prawo zwoływania Walnego Zebrania w razie bezczynności w tym zakresie Zarządu Klubu
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać
z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
7. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 03 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 17.

W przypadku ustąpienia członka władz Klubu, ich skład może być uzupełniony w drodze kooptacji. Liczba członków władz z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 18.

1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem kultury fizycznej, za osiągnięcia sportowe przyznawane są dla członków Klubu:
1.1. nagrody rzeczowe,
1.2. nagrody pieniężne,
1.3. dyplomy honorowe,
1.4. odznaczenia kultury fizycznej.
2. Za nieprzestrzeganie Statutu i regulaminów Klubu, za brak dyscypliny, naganną postawę moralną mogą być stosowane kary:
2.1. ostrzeżenie,
2.2. nagana,
2.3. pozbawienie funkcji,
2.4. skreślenie z listy członków.
3. Decyzję w formie uchwały o udzielenie nagrody lub kary podejmuje Zarząd Klubu.

V. Majątek i gospodarka finansowa Klubu.

§ 19.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie łączne i podpisy dwóch członków Zarządu Klubu: Prezesa i Wiceprezesa.

§ 20.

1. Majątek Klubu pochodzi z:
1.1 . składek członkowskich,
1.2. darowizn, spadków i zapisów,
1.2.1. przedmiotem darowizn, spadków i zapisów mogą być środki płatnicze, papiery
wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome
1.3. subwencji osób prawnych,
1.4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
1.5. innych rzeczowych i gotówkowych przysporzeń,
1.6. odsetek bankowych od kwot zdeponowanych w bankach,
1.7. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
1.8. wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu działalności odpłatnej pożytku publicznego
1.8.1 wynagrodzenie powyższe nie może przekraczać wysokości zapewniającej zwrot
kosztów bezpośrednich i zapewnienie ciągłości tej działalności
1.9. z dochodów z działalności gospodarczej
2. Majątek służy i jest przeznaczony na realizację celów statutowych Klubu.
3. Klub odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 21.

Klubowi zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”
2. Przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywania majątku Klubu na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie

§ 22.

1. Klub może uczestniczyć w spółkach i spółdzielniach, poprzez wniesienie określonego wkładu ustalonego w umowach bezpośrednich między zainteresowanymi stronami oraz zawierać porozumienia i umowy w sprawie współdziałania z osobami fizycznymi i prawnymi, jak również podejmowania wspólnych przedsięwzięć z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
2. Klub może prowadzić działalność polegającą na wnoszeniu wkładów do wspólnych przedsięwzięć na rzecz spółek i spółdzielni, których jest udziałowcem.

§ 23.

Decyzje w formie uchwały o nabyciu i zbyciu majątku trwałego Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 24.

Dokonywanie zmian Statutu może nastąpić na mocy uchwały podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków Walnego Zebrania przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 25.

1. Rozwiązanie Klubu następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością głosów 2/3 członków Walnego Zebrania przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu wskaże inne stowarzyszenie realizujące cele statutowe na rzecz osób niepełnosprawnych, któremu przekazany zostanie majątek rozwiązanego Klubu.
3. Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestrującą.

§ 26.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy Prawa o Stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, odpowiednie uchwały Klubu – Władz Klubu i inne przepisy prawa obowiązujące w Rzeczypospolitej Polsce.

Partnerzy

logo mosir plock logo szkola cogito
logo korty org logo Tennis Academy

Media

plocman logo logo plock wyborcza pl logo tygodnik plocki logo portal plock logo radio plock logo petro news
logo integracja logo niepelnosprawni pl logo przeglad sportowy logo tenis klub logo unikatowi pl  

Linki

logo itf logo plock orlen polish open
logo wroclaw cup logo pzt

Kontakt - Biuro

ul. Sportowa 3. 09-402 Płock,

tel. +48 519 486 186

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt - Korty

Stadion Wisły,
ul. Łukasiewicza 34,
09-402 Płock,
tel. 519 486 186

Zobacz nas na Facebooku

facebook SIKT   facebook Płock Orlen Polish Open